V tejto časti stránok zameranej na oblasť používateľskej podpory, nájdete priebežne aktualizovaný prehľadný slovník rôznych výrazov a skratiek, spolu s ich krátkym popisom. Ide o pojmy, s ktorými sa používateľ môže stretnúť pri práci s podnikovým informačným systémom SAP.

Ak sa pri práci v systéme stretnete s neznámym pojmom, neváhajte mi prosím napísať cez pripravený formulár a vysvetlenie pojmu bude doplnené do slovníka.

Postupne si všetky dôležité skratky predstavíme.


A

ABAP (Advanced Business Application Programming) – programovací jazyk v systému SAP, rozšírený o možnosť objektovo orientovaného programovania
ABAP Workbench – skupina programov určených pre vývoj v systéme SAP

C

CRM (Customer Relationship Management) – systém riadenia vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi

D

Databáza – v podnikovom informačnom systéme SAP zohráva kľúčovú úlohu, pretože sú v nej umiestnené všetky dôležité dáta pre podnik. Databáza je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú stĺpce (ide o polia) a riadky, ktoré možno nazvať ako záznamy resp. dáta. Pre každého kto pracuje v programe Microsoft Excel, bude podobnosť s tabuľkami databázy viac než zrejmá.

E

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výmena dokumentov
ERP (Enterprise Resource Planning) – celopodnikové softvérové riešenie pripravené vo forme informačného systému pre komplexné riadenie firemných procesov, (ERP = plánovanie podnikových zdrojov)

F

Formulár – systém obsahuje vlastné formuláre (výstupný vzhľad správy), alebo používateľsky vytvorené podľa požiadavky oddelenia vo firme (ide o napríklad vzhľad tlačenej objednávky, faktúry, dodacieho listu a podobne)
Funkčný modul – ide o typ programu, ktorý sa môže zavolať k použitiu z ľubovoľného ABAP programu

I

IDES – vzorová inštalácia systému SAP pre vzdelávanie
Implementácia – konfigurácia, testovanie a spustenie podnikového systému do prevádzky, konverzia / presun dát, školenia zamestnancov podniku podľa oblastí alebo nastavených procesov
IS – informačný systém integruje navzájom prepojené komponenty, ktoré zhromažďujú, ukladajú a prezentujú získané dáta a informácie. Informačný systém, je nevyhnutnou súčasťou úspešného riadenia podniku
IT – informačné technológie

J

Job – naplánovaná úloha (systémová alebo používateľská), automatické spustenie požiadavky v systéme

K

Klient – najvyššia organizačná jednotka systému (3-miestny číselný kód) a môže predstavovať samostatný podnik alebo jednotku v rámci každého systému SAP. Systém môže obsahovať viac klientov, pričom klient má svoju sadu kmeňových dát, nastavenia a podobne.
Kmeňové dáta – obsahujú všetky dôležité informácie pre podnik o napríklad dodávateľoch, zákazníkoch alebo o založených materiáloch

M

Modul – množina rôznych funkcií a programových možností z vybranej oblasti (riadenie financií, nákup, predaj, ľudské zdroje, výroba,..) systému
mySAP
– názov verzie systému SAP R/3

N

Nákupná organizácia – organizačná jednotka v rámci logistiky, ktorá rozdeľuje podnik z pohľadu nákupných požiadaviek. Na úrovni nákupnej organizácie sa definujú nákupné podmienky.
Nákupná skupina – predstavuje zoznam jednotlivých nákupcov , ktorí zodpovedajú za nákup

P

Predajná organizácia – organizačná jednotka v rámci logistiky, ktorá rozdeľuje podnik z pohľadu predajných a distribučných požiadaviek. Na úrovni predajnej organizácie sa definujú predajné podmienky.
Používateľ – pracovník, ktorý má prístupové práva na prihlásenie do systému
Podnikový proces – súbor logicky usporiadaných a navzájom previazaných činností
Produkčný systém – bližšie informácie v článku Produkčný systém

R

Režim – po prihlásení do systému sa používateľovi zobrazí režim (okno s názvom SAP Easy Access), pričom týchto režimov môže mať používateľ štandardne v jednom momente zobrazených až 6 s tým, že v každom tomto okne môže mať spustenú inú transakciu

S

SAP (Systems, Applications and Products in Data Proccessing) – softvérová spoločnosť založená v roku 1972
SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – podnikový informačný systém
SAP R/1 – podnikový informačný systém z r.1973 založený na 1-vrstvovej softvérovej architektúre
SAP R/2 – podnikový informačný systém z r.1979 založený na 2-vrstvovej architektúre (počítač/server)
SAP R/3 – podnikový informačný systém z r.1991 založený na 3-vrstvovej (databázová, aplikačná a prezentačná) architektúre
SAP Business One – podnikový informačný systém pre malé a stredné podniky
SAP oprávnenie – nastavenie prístupu používateľa do systému SAP, ktorý vytvorí administrátor
SAP GUI (Graphical User Interface) – grafické používateľské rozhranie systému SAP
SAP Logon – program pre prihlásenie používateľa do systému
Sklad – základná jednotka (4-miestny kód) z pohľadu materiálového hospodárstva, ktorá je určená pre zásoby v rámci závodu (jeden závod môže mať viacero skladov)

T

Transakcia – bližšie informácie v článku Čo je to SAP transakcia
Testovací systém – bližšie informácie v článku Testovací systém

U

User exit – miesto v programe, ktoré umožní rozšíriť funkcionalitu štandardného SAP o nové možnosti podľa požiadavky používateľa pre prevádzku

V

Vývojový systém – bližšie informácie v článku Vývojový systém

Z

Závod – základná organizačná jednotka (4-miestny kód) v rámci logistiky, ktorá rozdeľuje podnik z pohľadu nákupu, plánovania zásob a výroby