V tejto časti stránok zameranej na oblasť používateľskej podpory, nájdete priebežne aktualizovaný prehľadný slovník rôznych výrazov a skratiek, spolu s ich krátkym popisom. Ide o pojmy, s ktorými sa používateľ môže stretnúť pri práci s podnikovým informačným systémom SAP.

Ak sa pri práci v systéme stretnete s neznámym pojmom, neváhajte mi prosím napísať cez pripravený formulár a vysvetlenie pojmu bude doplnené do slovníka.

Postupne si všetky dôležité skratky predstavíme.


A

ABAP – programovací jazyk v systéme SAP s možnosťou objektovo orientovaného programovania

C

CRM (Customer relationship management) – systém riadenia vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi

D

Databáza – v podnikovom informačnom systéme SAP zohráva kľúčovú úlohu, pretože sú v nej umiestnené všetky dôležité dáta pre podnik. Databáza je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú stĺpce (ide o polia) a riadky, ktoré možno nazvať ako záznamy resp. dáta. Pre každého kto pracuje v programe Microsoft Excel, bude podobnosť medzi tabuľkami databázy a listom tabuľkového kalkulátoru ako je napr. už spomenutý Excel, viac než zrejmá.

E

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výmena dokumentov
ERP (Enterprise Resource Planning) – plánovanie podnikových zdrojov, riešenie z pohľadu informačného systému pre komplexné riadenie firemných procesov

F

Formulár – systém obsahuje vlastné formuláre (výstupný vzhľad správy),alebo používateľsky vytvorené podľa požiadavky oddelenia vo firme (ide o napríklad vzhľad tlačenej objednávky, faktúry, dodacieho listu a podobne) 

I

IDES – vzorová inštalácia systému SAP pre vzdelávanie
Implementácia – konfigurácia a testovanie podnikového systému, školenia zamestnancov firmy podľa oblastí
IS – informačný systém
IT – informačné technológie

J

Job – naplánovaná úloha (systémová alebo používateľská), automatické spustenie požiadavky v systéme

K

Klient – najvyššia organizačná jednotka systému (3-miestny číselný kód), systém môže obsahovať viac klientov (klient má svoju sadu kmeňových dát, nastavenia,..)

M

Modul – množina rôznych funkcií a programových možností z vybranej oblasti (financie, nákup, predaj,..) systému
mySAP
– názov verzie systému SAP R/3

P

Používateľ – pracovník, ktorý má prístupové práva na prihlásenie do systému

R

Režim – po prihlásení do systému sa zobrazí režim (okno s názvom SAP Easy Access), pričom týchto režimov môže mať používateľ štandardne v jednom momente zobrazených až 6 s tým, že v každom takomto okne môže mať zobrazenú inú transakciu.

S

SAP (Systems, Applications and Products in Data Proccessing) – softvérová spoločnosť založená v roku 1972
SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – podnikový informačný systém
SAP R/1 – podnikový informačný systém z r.1973 založený na 1-vrstvovej softvérovej architektúre
SAP R/2 – podnikový informačný systém z r.1979 založený na 2-vrstvovej architektúre (počítač/server)
SAP R/3 – podnikový informačný systém z r.1991 založený na 3-vrstvovej (databázová, aplikačná a prezentačná) architektúre
SAP Business One – podnikový informačný systém pre malé a stredné podniky
SAP oprávnenie – nastavenie prístupu používateľa do systému SAP, ktorý vytvorí administrátor
SAP GUI (Graphical User Interface) – grafické používateľské rozhranie systému SAP
SAP Logon – program pre prihlásenie používateľa do systému
Sklad
– základná jednotka materiálového hospodárstva (4-miestny kód)

T

Transakcia – bližšie informácie v článku Čo je to SAP transakcia

Z

Závod – základná organizačná jednotka (4-miestny kód) v rámci logistiky